Úvod | O nás | Kontakt | Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

upravujú práva a povinnosti  medzi prevádzkovateľom internetového eshopu , ktorým je:

Nábytok Pavol Hrubovský - ďalej len predávajúci a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa nábytku a bytových doplnkov na internete pod doménou www.nabytokhrubovsky.sk

Predávajúci: Pavol Hrubovský, zapísaný v živ. reg. v Humennom č. 702-8093, od roku 1997

                   IČO: 34975870 
                   IČ DPH: SK 1020717731
                   Ulica: Študentská 1453
                   06901 Snina
                   mail: eshop@nabytokhrubovsky.sk
                   tel.: +421 057 7622719, +421 903 614 535

Objednávka tovaru:
objednávku si môže uplatniť kupujúci písomne podľa ponuky na internetovej stránke . Všetok tovar je uvádzaný v zmluvných cenách s DPH , bez nákladov na dopravu a výnos tovaru.
Je nutné uviesť názov tovaru , prípadne identifikačný kód tovaru, farebné prevedenie , počet kusov  a cenu tovaru.
Kupujúci sa môže zaregistrovať do predpísaného tlačiva v zadávaní objednávky , musí však vždy uviesť základné identifikačné údaje : meno a priezvisko , v prípade objednávky na prepravu-
adresu doručenia , mailovú adresu a telefónne číslo.  
Po našom  potvrdení objednávky garantujeme konečnú  dohodnutú cenu  a tým je objednávka záväzne akceptovaná.
Objednávku je možné stornovať do 24 hodín po akceptácii objednávky.

Dodanie tovaru:
tovar je dodaný podľa špecifikácie uvedenej v objednávke na miesto a v termíne potvrdenom v akceptácii objednávky. 
Tovar je vhodne zabalený v pôvodnom balení. Pokiaľ by tovar nemal pôvodné balenie ( išlo by napríklad o tovar z expozície kamenného obchodu ) musí byť o tom zákazním upovedomený
a musí s tým súhlasiť.

Presný termín a čas prevzatia tovaru si obidve strany či už písomne alebo ústne dohodnú aspoň deň vopred. Ak dôjde k omeškaniu predania tovaru z dôvodu nepredvídateľných udalostí, napríklad
autonehoda, kalamita na cestách atď, musí túto skutočnosť predávajúci oznámiť kupujúcemu v čo najkratšom čase telefonicky, prípadne inou formou.
S tovarom sú dodané všetky náležitosti ako: daňový doklad, záručný list, návod na údržbu  a dodací list , ktorý je po kontrole kupujúci povinný potvrdiť svojím podpisom.

Doprava nezahŕňa vynesenie tovaru do domu , či bytu. To je vecou ďalšej dohody hlavne pokiaľ sa týka na požiadavku druhej osoby pri manipulácii s tovarom, alebo vynáškou na vyššie poschodia. 
 

Predávajúci je povinný:
dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne . Tovar má spĺňať všetky potrebné náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi v SR
vrátane návodu na montáž a údržbu. Vo všeobecnosti je tovar dodávaný riadne zabalený , v demontovanom stave.
Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar- najneskôr pri odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný :
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 
Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

Vlastnícke právo:
na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. 
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť reklamačný protokol o rozsahu a charakteristike  poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.  Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

Dodacia  doba:
Maximálna doba dodania je 8 týždňov. Zákazník objednaním tovaru akceptuje predávajúcim ponúknuté podmienky dodania tovaru a taktiež dodacie lehoty uvedené pri jednotlivom tovare. V prípade že tovar je na objednávku ,alebo dodacia lehota uvedená pri tovare presahuje dobu 30 dní od objednania, o čom je odberateľ informovaný vždy ešte pred objednaním pri tovare, objednaním takéhoto tovaru dáva odberateľ súhlas s dodaním tovaru aj po 30 dňoch od objednania a takáto objednávka je v zmysle zákona č.108/2000 Z.z. považovaná za objednávku s individuálnou dodacou lehotou na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednaného tovaru  ukončil výrobu ,alebo urobil kvalitatívne a materiálovo také zmeny , ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ,alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný  zaslať nepoškodený tovar na adresu dodavateľa - NIE NA DOBIERKU  ! Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený  osobne  v kamennom obchode Pavol Hrubovský nábytku bez objednávky a akceptácie mailom.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, mailom, poštou) . Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale . Po splnení dohodnutých podmienok vráti predávajúci kupujúcemu  kúpnu cenu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia  od kúpnej zmluvy. Náklady spojené s dodávkou tovaru- dopravné , výnos, montáž nevraciame. Zákazník má právo tovar vyskúšať a po nesplnení jeho predstáv okamžite vrátiť ( nie užívať) . Tovar poškodený nesprávnym užívaním , neodbornou montážou, zlou manipuláciou  , alebo neúplný tovar nie je možné vrátiť.

Ochrana osobných údajov,

zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno a svoje identifikačné údaje : IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1  zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával ,prípadne využival jeho osobné údaje na reklamné a marketingové aktivity .  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať  a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka 40/1964 a Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z. /ďalej len ,, Zákon“/ a vzťahuje sa na spotrebný  tovar  zakúpený prostrednícstvom internetového portálu eshop@nabytokhrubovsky.sk /ďalej len ,,Tovar“/, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby /ďalej len ,,Reklamácie“/.

,,Predávajúci“ je firma MENO, ADRESA

,,Kupujúci“ je subjekt, ktorý si u Predávajúceho kúpil Tovar.

 

Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru, v tomto prípade skontrolovať stav balenia, prípadne tovaru pri preberaní       

2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu chybu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci chybu zistil. Poškodený , alebo nekompletný tovar nemusí zákazník pri dodaní prevziať , inak by mal túto skutočnosť zapísať do dodacieho listu.                                                                                                                             

3. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za chyby:

              a/ ktoré kupujúci spôsobil sám

              b/ o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovar

              c/ na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

              d/ ktoré vznikli v dôsledku  opotrebovania tovaru,        spôsobenom bežným  používaním,  

                   nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym čí nadmerným alebo po uplynutí doby životnosti   

                   tovaru.

 

1. Kupujúci má právo chybu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Poškodenia spôsobené zlou manipuláciou , neodbornou montážou  Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie  a ošetrenie.

4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

     a/ na bezplatné odstránenie chýb, ak chyba na tovare je odstrániť

     b/ na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak chyba na     

          tovare je  neodstrániteľná

     c/ na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak chyba nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať

     d/ odstúpiť od zmluvy, ak chyba na tovare je neodstrániteľná

 

Spôsob uplatnenia reklamácie

 

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne mailom  a reklamácia musí obsahovať:

meno a adresu, tel. číslo,  názov tovaru ,dátum zakúpenia, podrobný popis  chyby - pre lepšie zorientovanie je údaje vhodné doplniť fotodokumentáciou,   opis chybného dielca- najlepšie podľa montážneho návodu   

               

Záručná doba

 

1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim a to:

2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení chyby.

4. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť ihneď, resp. do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava   čas potrebný na  posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie prekročiť 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamované - ho tovaru predávajúcemu.